Įrankiai neįgaliesiems

Konfidencialumo politika

VŠĮ MARKUČIŲ DIENOS VEIKLOS CENTRAS

KONFIDENCIALUMO, PASLAUGŲ GAVĖJŲ PRIVATUMO, DUOMENŲ TIKSLUMO IR NELIEČIAMYBĖS UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

    I. BENDROS NUOSTATOS

 1. Viešosios įstaigos Markučių dienos veiklos centro (toliau – Centras) paslaugų gavėjų konfidencialumo, privatumo, duomenų tikslumo ir neliečiamybės užtikrinimo tvarkos aprašas (toliau –tvarka) reguliuoja lankytojų duomenų tvarkymo tikslus, įtvirtina organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones.

 2. Šios tvarkos reikalavimai privalomi visiems Centro darbuotojams (toliau – darbuotojai), kurie tvarko Centro paslaugų gavėjų duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino.

 3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija ir šia tvarka, darbuotojai, rašytinai pasižada laikytis konfidencialumo apie lankytojus ir žinomą informaciją teikti tik teisės aktų numatytais atvejais.

  II. PASLAUGŲ GAVĖJŲ DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

 4. Tvarkant paslaugų gavėjų duomenis laikomasi šių tvarkymo reikalavimų:

  4.1. duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia, nuolat atnaujinami, netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas;

  4.2. duomenys tvarkomi socialinių paslaugų teikimo tikslais.

 5. Už paslaugų gavėjų duomenų atnaujinimą ir pateikimą administracijai yra Centro sekretorė.

  III. NESKELBTINOS INFORMACIJOS TURINYS

 6. Centro konfidencialią informaciją sudaro:

  6.1. informacija apie paslaugų gavėjus, jų tėvus, globėjus, rūpintojus, kitus šeimos narius ar artimuosius (asmens kodai, adresas; telefono nr., politinės, religinės nuostatos; fizinė, psichologinė būklė, lytinė orientacija, informacija apie asmens veiksnumą ir ekonominę padėtį);

  6.2. paslaugų gavėjų asmens bylos;

  6.3. visa informacija apie paslaugų gavėjo buvimą Centre, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą;

  6.4. visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie paslaugų gavėją yra konfidenciali, taip pat ir po paslaugų gavėjo mirties;

  6.5. informacija apie paslaugų gavėją turi būti teikiama, jeigu tai yra privaloma pagal įstatymus;

  6.6. paslaugų gavėjo duomenys nėra teikiami komerciniais tikslais.

 7. Teisę į asmens orumą, privatumą, fizinį neliečiamumą sudaro:

  7.1. draudimas asmenį kankinti, žeminti jo orumą, nepagarbiai su juo elgtis;

  7.2. asmens privataus gyvenimo neliečiamumas. Draudžiama skleisti asmens garbę ir orumą žeminančią informaciją;

  7.3. kiekvieno asmens pasirinkimas ir teisė laisvai rinktis religiją, politines pažiūras, turėti savo įsitikinimus;

  7.4. informacija apie privatų asmens gyvenimą gali būti renkama tik motyvuotu teismo sprendimu ir tik pagal įstatymą.

  IV. INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMO UŽTIKRINIMAS

 8. Paslaugų gavėjai, jų tėvai ir globėjai pradėję lankyti Centrą informuojami apie asmens duomenų tvarkymą Centre:

  8.1. prieš pateikdami duomenis apie save, turi patvirtinti, kad sutinka su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis raštu.

  8.2. paslaugų gavėjai, jų tėvai ir globėjai gali susipažinti su duomenų tvarkymo tvarka arba atvykus į Centrą;

 9. Paslaugų gavėjai, jų tėvai ar globėjai norėdami susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi:

  9.1. turi pateikti asmens tapatybės dokumentą (ar patvirtintą kopiją) bei raštišką prašymą lietuvių kalba. Prašymą gali atsiųsti paštu, per kurjerį arba atvykus į Centrą;

  9.2. pranešti Centro direktoriui, jeigu susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai.

 10. Tvarkyti paslaugų gavėjų duomenis turi teisę tik Centro direktoriaus įsakymu patvirtinti darbuotojai, kurie privalo:

  10.1. saugoti paslaugų gavėjų duomenis;

  10.2. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su paslaugų gavėjų duomenimis tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymu numatytus atvejus;

  10.3. nedelsiant pranešti Centro direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę asmens duomenų saugumui.

 11. Duomenų tvarkytojai iš kurių kompiuterių galima patekti į vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi paslaugų gavėjų, darbuotojų duomenys, privalo naudoti slaptažodžius. Slaptažodžiai turi būti keičiami periodiškai – 1-ą kartą per metus, taip pat susidarius tam tikroms aplinkybėms (pvz.: pasikeitus darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims, ir pan.). Darbuotojas, dirbantis konkrečiu kompiuteriu, gali žinoti tik savo slaptažodį.

 12. Asmens duomenų apsaugą organizuoja, užtikrina ir vykdo Centro direktorius ar jo įgaliotas darbuotojas.

  V. ORGANIZACINĖS IR TECHNINĖS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEMONĖS

 13. Centras privalo užtikrinti šias organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones:

  13.1. užtikrinti prieigos prie paslaugų gavėjų duomenų apsaugą, valdymą ir kontrolę;

  13.2. prieigą prie paslaugų gavėjų duomenų suteikti tik tiems darbuotojams, kuriems asmens duomenys yra reikalingi jų funkcijoms vykdyti, darbo santykiams pasibaigus, prieigas buvusiam darbuotojui panaikinti;

  13.3. užtikrinti, kad prieigos prie paslaugų gavėjų duomenų slaptažodžiai suteikiami, keičiami ir saugomi užtikrinant jų konfidencialumą;

  13.4. užtikrinti kompiuterinės įrangos apsaugą (antivirusinių programų, atnaujinimų ir pan pagalba) nuo kenksmingos programinės įrangos;

  13.5. kontroliuoti prieigą prie paslaugų gavėjų duomenų tokiomis organizacinėmis ir techninėmis asmens duomenų saugumo priemonėmis.

  13.6. atsarginėse kopijose, archyvuose ir išorinėse duomenų laikmenose saugomi asmens duomenys turi būti šifruojami;

  13.7. elektroniniu paštu perduodami ypatingi asmens duomenys turi būti šifruojami.

  VI. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

 14. Konfidencialumo reikalavimas netaikomas ir informacija (asmens duomenys) gali būti suteikta tik tarnybiniais tikslais, neturint raštiško paslaugų gavėjo ar jo tėvų/globėjų sutikimo:

  14.1. sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose yra/buvo gydomas, slaugomas paslaugų gavėjas, kaip duomenų subjektas arba atliekama jo sveikatos ekspertizė;

  14.2. teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, savivaldybių socialinių reikalų skyriui bei kitoms institucijoms, kurioms tokį teisinį pagrindą suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai;

  14.3. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Centras asmens duomenis apie paslaugų gavėją (duomenų subjektą) pateikia savo iniciatyva ir be paslaugų gavėjo sutikimo šiais atvejais:

  14.3.1. kai reikia pranešti apie nusikaltimą;

  14.3.2. kai gresia pavojus paslaugų gavėjo sveikatai, arba gyvybei;

  14.3.4. kitais įstatymuose ir teisės aktuose numatytais atvejais.

  VII. PROCEDŪROS PAŽEIDUS ASMENS KONFIDENCIALUMĄ, ĮRAŠŲ TIKSLUMĄ, PRIVATUMĄ, ORUMĄ IR FIZINĘ NELIEČIAMYBĘ

 15. REAGAVIMAS – sustabdyti asmenį, pažeidusį Konfidencialumo, paslaugų gavėjų privatumo, duomenų tikslumo ir neliečiamybės užtikrinimo tvarką.

 16. INFORMAVIMAS – informuoti Centro direktorių, administraciją, grupės socialinius darbuotojus ir tiesiogiai susijusius asmenis apie Konfidencialumo, paslaugų gavėjų privatumo, duomenų tikslumo ir neliečiamybės užtikrinimo tvarkos pažeidimą;

 17. SPRENDIMAS – administracijos sprendimu skiriamas atsakingas asmuo arba komisija, kuri ištiria atvejį ir numato atitinkamas drausmines priemones.

 18. GRĮŽTAMASIS RYŠYS – taikomos prevencinės priemonės.

  VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 19. Patvirtinus šią tvarką darbuotojai su jomis supažindinami pasirašytinai. Priėmus naują darbuotoją, jis su Taisyklėmis privalo būti supažindintas pirmąją jo darbo dieną. Už supažindinimą su Taisyklėmis atsakinga Centro sekretorė.

 20. Darbuotojai pažeidę šią tvarką ir (ar) įstatymus atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 21. Už tvarkos nuostatų laikymosi priežiūrą ir jose reglamentuotų nuostatų vykdymo kontrolę atsakingas vyr. socialinis darbuotojas.

 22. Esant poreikiui inicijuojamas tvarkos aprašo atnaujinimas.
Image

Informacija

VšĮ Markučių dienos veiklos centras

Adresas:

LT-11344, Lietuva

Kontaktai

Image

Mūsų veikla:

Finansinės informacija:

Teisinė informacija: