Įrankiai neįgaliesiems

EQUASS

VŠĮ MARKUČIŲ DIENOS VEIKLOS CENTRAS

KOKYBĖS POLITIKA

Kokybės politikos tikslas – užtikrinti kokybiškų, kvalifikuotų dienos socialinės globos paslaugų teikimą.

MDVC kokybės politika neatsiejama nuo įstaigos pamatinių veiklos gairių – vizijos, misijos ir vertybių.

Vizija: Asmuo, turintis proto ir kompleksinę negalią, yra aktyvus visaverčio gyvenimo kūrėjas, o ne pasyvus gavėjas.

Misija: Teikti kokybiškas dienos socialinės globos paslaugas proto ir kompleksinę negalią turintiems asmenims.

Asmens įgalinimas spręsti ir pasirinkti jo poreikius ir lūkesčius atitinkančias veiklas. Stiprinti asmens pasitenkinimą gyvenimu. Tolerantiškos, draugiškos, darnios bendruomenės kūrimas.

Vertybės: Orientacija į asmens individualumą, jo galių ir gebėjimų atskleidimą. Praplėstos ribos ir nauji horizontai.

Įstaigoje teikiamų paslaugų kokybę užtikrina

Aukštos kvalifikacijos, motyvuotas ir atsakingas personalas

Geras valdymas

Partnerystė, prisidedanti prie paslaugų gavėjų integracijos į visuomenę

Aukštos kvalifikacijos, motyvuotas ir atsakingas personalas yra esminė sąlyga įstaigos vizijai, misijai ir vertybėms įgyvendinti. Personalo kokybišką darbo funkcijų atlikimą užtikrina geras valdymas. Paslaugų gavėjų integraciją į visuomenę, jų galių praplėtimą sąlygoja naudinga partnerystė.

Ilgalaikiai kokybės tikslai

 1. Nuolat gerinti teikiamų paslaugų kokybę, vertinant paslaugų rezultatus.
 2. Aukšto paslaugų gavėjų pasitikėjimo įstaiga užtikrinimas ir palaikymas.
 3. Nuolatinis darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.
 4. Įstaigos veikloje vadovautis EQUASS kokybės principais: teisės, etika, lyderystė, partnerystė, nuolatinis gerinimas, kompleksiškumas, personalas, dalyvavimas, orientacija į asmenį, orientacija į rezultatus.
 5. Atitikti įstaigos paslaugų gavėjų, partnerių, suinteresuotų šalių lūkesčius.

Kokybės rodikliai :

1. Nuolatinis tikslingas darbuotojų kvalifikacijos kėlimas bei  įgytų žinių pritaikymas praktikoje. Mokymų pritaikomumo ir naudos rezultatų matavimas.

 2. Paslaugų gavėjų, suinteresuotų asmenų pasitenkinimas įstaiga. Jų noras įstaigą rekomenduoti kitiems.

3. Partnerystės, bendradarbiavimo nauda            

VŠĮ MARKUČIŲ DIENOS VEIKLOS CENTRAS

PASLAUGŲ GAVĖJŲ

TEISIŲ CHARTIJA

(parengta pagal JT teisių konvenciją)

VšĮ Markučių dienos veiklos centras, vykdydamas savo misiją - teikti kokybiškas dienos socialinės globos paslaugas proto ir kompleksinę negalią turintiems asmenims, bei vadovaudamasis Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencija, sudarė šią chartiją.

Neįgaliųjų teisių konvencija - tai dokumentas, kuriame išvardintos neįgaliųjų žmonių teisės ir laisvės. Konvencijoje pabrėžiama, kad neįgalieji turi tokias pačias laisves ir teises kaip ir visi kiti žmonės.

MDVC paslaugų gavėjai žino ir naudojasi šiomis pagrindinėmis teisėmis:

 1. Lygybė ir nediskriminavimas
 • Esu toks pat žmogus, kaip visi žmonės.
 • Mūsų tarpusavio santykiai grindžiami abipuse pagarba, rūpesčiu ir tolerancija.
 • Mes atsižvelgiame į kiekvieno asmens specifinius poreikius.
 1. Visuomenė ir švietimas
 • Manome, kad visuomenė turi žinoti, ką mes gebame, kokių laimėjimų esame pasiekę, todėl, bendradarbiaudami su partneriais, nuolatos pristatome savo laimėjimus (vaidinimus, darbų parodas) kolektyvams bei miesto, šalies visuomenei.
 1. Prieinamumas
 • Man yra tinkamai pritaikyta aplinka (centro viduje, išorėje, transporto priemonėse).
 • Turiu\teisę į pagalbą visose savo gyvenimo srityse (valgymas, higiena, užimtumas, kelionės ir kt.).
 1. Teisė į gyvybę

Centre kuriama fiziškai ir psichologiškai saugi aplinka:

 • Esu apsaugotas nuo netinkamo elgesio ir žiaurumo.
 • Esu supažindintas su sveikatos ir saugos reikalavimais ir taisyklėmis.
 1. Teisė į orumą
 • Personalas orientuotas į mano galių atskleidimą ir stiprinimą
 • Man užtikrinama privati erdvė, kai man to reikia.
 • Aplinka yra ne tik pritaikyta mano poreikiams, bet ir estetiška
 • Personalas mane supranta ir palaiko
 1. Asmens neliečiamumo apsauga
 • Niekas negali manęs liesti, kištis į mano mintis ir jausmus, jei aš to nenoriu.
 1. Dalyvavimas kultūriniame gyvenime
 • Turiu visas galimybes aplankyti miesto kultūrinius renginius ir dažnai tas galimybes realizuoju
 • Esu ne tik pasyvus miesto kultūrinio gyvenimo stebėtojas, bet ir jo dalyvis: vaidinu, piešiu, tapau, o personalas pasirūpina, kad mano darbai būtų pristatomi miesto (ir ne tik) visuomenei
 1. Saviraiškos laisvė, laisvė reikšti nuomonę
 • Turiu teisę pasakyti ką galvoju, ko noriu: planuoju, vertinu savo veiklą centre, pats arba su darbuotojo pagalba sudarau savo savaitinį, metinį veiklos centre planą. Savo norus, pageidavimus galiu reikšti man priimtinu būdu – žodžiu, raštu ir kitais man prieinamais būdais.
Image
Image
Image

Informacija

VšĮ Markučių dienos veiklos centras

Adresas:

LT-11344, Lietuva

Kontaktai

Image

Mūsų veikla:

Finansinės informacija:

Teisinė informacija: